Khit-khok-lok khit-khok-lok
鐵輪仔碌碌轉Thiet-lùn-é lu̍ k-lu̍ k chón
遽啊駛離開 Kiak-á sṳ́ -lî-khôi
淰淰灰灰个大城市 Nêm-nêm fôi-fôi ke thai-sàng-sṳ

鳳山過忒,後庄過忒 Fung-sân ko-thet, Heu-chông ko-thet
翠玉平洋做一下伸開來Chhui-ngiu̍ k phìn-yòng cho-yit-ha chhûn-khôi-lòi
稻浪花牽等樹影 Tho-long-fâ khiên-tén su-yáng
透路湧到北大武山腳 Theu-lu yúng to Pet-Thai-vú sân-kiok

Khit-khok-lok khit-khok-lok
火車在細車頭停跎咧 Fó-chhâ thê se chhâ-thèu thìn-thò lé
九曲堂過去就係下淡水溪 Kiú-khiuk-thòng ko-hi chhiu he Hâ-tham-súi-hâi
跈等 Makattao 祖先安名个大河壩 Thèn-tén Makattao chú-siên ôn-miàng ke thai hò-pa
敢還有人記得 Kám vàn yû ngìn ki-tet
古早名安到Verrovorongh ? Kú-chó-miàng ôn-to Verrovorongh?
戰後過畀改做高屏溪咧 Chan-heu ko pí kói-cho Kô-phìn-hâi lé

Khit-khok-lok khit-khok-lok
火車駛過河壩佇中个新鐵橋咧 Fó-chhâ sṳ́ -ko hò-pa ti-tûng ke sîn thiet-khièu lé
日治時期个舊橋 Ngit-chhṳ sṳ̀ -khì ke khiu khièu
還戇戇企在水裡背 Vàn ngong-ngong khî thê súi tî-poi
無火車經過个半月形橋欄 Mò fó-chhâ kîn-ko ke pan-ngie̍ t-hìn khièu-làn
像食一半擲忒个西瓜 Chhiong sṳ̍ t yit-pan chie̍ t-thet ke sî-koâ

Khit---khok-lok khit-----khok--lok
車輪緊轉緊慢 Chhâ-lûn kín chón kín bān
四枝竹篙仔脣後過再鬧煎煎咧 Si-ki-chuk-kô-é sùn-heu ko-chai nau-chiên-chiên lé
金黃个日頭絲融在月臺頂 Kîm-vòng ke ngı̍t-thèu-sî yùng thê ngie̍ t-thòi-táng
燒暖來來去去个腳步 Sêu-nôn lòi-lòi hi-hi ke kiok-phu
#飛閱文學地景 #駛向Akau平洋个火車 #鄭雅怡 #高屏溪 #下淡水溪舊鐵橋 #空拍 #aerial #aerialview #drone